ANBI

Stichting WIMD is een ANBI stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een algemeen nut beogende instelling is:

a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven die:

1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
2. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
3. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
4. door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;

b. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.

2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.

Voordelen ANBI-status

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

Voordelen (gewone) ‘ANBI’-status

De (gewone) ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60; Voor bepaalde periodieke notarieel vastgelegde giften geldt de drempel niet. Het jaarlijks aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer transparantie via internet

De wet Overige fiscale maatregelen 2013 bepaalt onder meer dat met ingang van 1 januari 2014 aan het AWR art. 5b wordt toegevoegd dat voorschrijft dat de ANBI haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsregeling van de AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten op internet staan de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. De SBF heeft de staatssecretaris meegedeeld dat sommige vermogensfondsen bezwaar hebben tegen de voorstellen. Deze fondsen hebben in reactie op de publicatieplicht aangekondigd te overwegen af te zien van de ANBI-status, welke status hun zal worden ontnomen als zij niet voldoen aan de publicatieplicht.

Comments are closed.