ANBI informatie Stichting WIMD

Naam:
Stichting Woon initiatief Midden-Delfland

Fiscaal nummer
8171.90.776

Registratie Kamer van Koophandel Den Haag
KVK nr. 27293703

Contactgegevens
Stichting Woon Initiatief Midden-Delfland
t.a.v. secretariaat
Oostgaag 5
3155 CD MAASLAND
Tel. 010- 5920378


Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Dhr. J.M.L. Bentvelsen-Ravenek
06 – 144 99 648
voorzitter@stichtingwimd.nl

Secretaris:
Mevr. M.M.T. Moerman-van Uffelen
010- 59 20 378
secretaris@stichtingwimd.nl

Penningmeester:
Dhr. M.F. Engelberts
06 – 128 73 988
penningmeester@stichtingwimd.nl

Algemeen lid
Mevr. M.E. Alblas-van der Giessen

Algemeen lid
Mevr. A.M. van Hagen

Algemene informatie:
info@stichtingwimd.nl


Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. woonvoorziening in Gemeente Midden-Delfland, voor en ten behoeve van in beginsel acht tot twaalf mensen met een verstandelijke beperking (hierna te noemen: “de bewoners”);
b. het verlenen van zorg of het inkopen van zorg bij een erkende zorgaanbieder ten behoeve van de bewoners van gemelde woonvoorziening;
c. het behartigen van de daarmede samenhangende belangen van de bewoners; en voorts al hetgeen met één en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het ontwikkelen/doen ontwikkelen van bouwplannen naast het nieuw te bouwen zorgcentrum;
b. het aangaan/beëindigen van overeenkomsten met zowel overheidsinstanties als andere rechtspersonen;
c. het scheppen en in stand houden van een gunstig woon- en leefklimaat voor de bewoners, opdat zij zo zelfstandig mogelijk afgestemd op hun wensen en mogelijkheden, kunnen leven en wonen;
d. het scheppen van voorwaarden tot overleg en medezeggenschap van de bewoners en hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders;
e. het voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders over de invulling van de dienstverlening aan de bewoners alsmede de kwaliteit van de zorgverlening; en
f. alle andere wettelijke activiteiten en middelen, welke voor het doel van de stichting nuttig of bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

WIMD bestuursleden ontvangen geen beloning. Daarnaast heeft de stichting niemand in loondienst.

Activiteiten 2012

In 2012 is woonvreugd opgeleverd en ingericht. Het eerste halfjaar was de bouw nog een proces waar wij als stichting nauw bij betrokken waren. Daarnaast zijn er contracten getekend zoals huur en pgb. Het gehele jaar heeft verder in het teken gestaan van de inrichting en sponsoring daarbij. Door middel van media aandacht zowel via tv, radio als kranten hebben wij in 2012 een flinke exposure gehad. De “grootse” opening van 3 november 2012 heeft daar zeker in bijgedragen. In de hierbij geplaatste eindverantwoording sponsoring krijgt u een indruk van het gevoerde beleid en de activiteiten daarbij. Eind 2012 is gebleken dat de klik tussen de bewoners goed is en dat de samenwerking met de zorgverlener Ipse de Bruggen goed verloopt. De regelmatige overleggen met de diverse instanties zijn in goede harmonie en zeer constructief verlopen.
Voor 15 februari van ieder jaar wordt een verslag gepresenteerd van de uitgevoerde activiteiten van het jaar ervoor.

Deze tekst kunt u hieronder als pdf document openen.

ANBI informatie Stichting WIMD

Comments are closed.