Beleidsplan WIMD

Profiel van Stichting WIMD

Stichting WIMD ondersteunt de woonvoorziening Woonvreugd en haar bewoners in gemeente Midden-Delfland met diensten en met geld.

Er wordt samen gewerkt met onder andere Stichting Welzijn, Gemeente Midden-Delfland, Woningstichting Wonen Midden-Delfland, Pieter van Foreest, ouder verenigingen en andere wooninitiatieven.

Stichting WIMD is in 2006 opgericht en notarieel geregistreerd. Aanleiding voor de oprichting was de wens een woonvoorziening te creëren voor 12 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Op 13 september 2012 hebben de bewoners de sleutel gekregen en op 3 november 2012 is huize ‘Woonvreugd’ officieel feestelijk geopend.

Giften via stichting WIMD bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

Doelstelling en actueel beleid

De doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het zonder winstoogmerk oprichten, beheren, exploiteren en in standhouden van een woonvoorziening in Gemeente Midden-Delfland, voor en ten behoeve van in beginsel acht tot twaalf mensen met een verstandelijke beperking (hierna te noemen: “de bewoners”);
b. het verlenen van zorg of het inkopen van zorg bij een erkende zorgaanbieder ten behoeve van de bewoners van gemelde woonvoorziening;
c. het behartigen van de daarmede samenhangende belangen van de bewoners;
en voorts al hetgeen met één en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het ontwikkelen/doen ontwikkelen van bouwplannen naast het nieuw te bouwen zorgcentrum;
b. het aangaan/beëindigen van overeenkomsten met zowel overheidsinstanties als andere rechtspersonen;
c. het scheppen en in stand houden van een gunstig woon- en leefklimaat voor de bewoners, opdat zij zo zelfstandig mogelijk afgestemd op hun wensen en mogelijkheden, kunnen leven en wonen;
d. het scheppen van voorwaarden tot overleg en medezeggenschap van de bewoners en hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders;
e. het voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders over de invulling van de dienstverlening aan de bewoners alsmede de kwaliteit van de zorgverlening; en
f. alle andere wettelijke activiteiten en middelen, welke voor het doel van de stichting nuttig of bevorderlijk kunnen zijn.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
o Een relatie opbouwen tussen de Stichting WIMD en de lokale gemeenschap en daarnaast diverse organisaties zoals gemeente en zorgaanbieder.
o Leveren van ondersteuning bij de opbouw van nieuwe wooninitiatieven. Kennis van de huidige bestuursleden delen met andere initiatiefnemers.
o Huize ‘Woonvreugd’ goed laten functioneren en samen met zorgaanbieder zich profileren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting WIMD zijn gericht op ondersteuning van de bewoners, en de zorgaanbieder met als concrete activiteiten:
o inrichting en onderhouden van huize ‘Woonvreugd’
o verbetering van voorzieningen
o ondersteuning van sociale activiteiten
o ter beschikking stellen van een afvaardiging in de WMO cliëntenraad
o Ondersteuning leveren aan andere (potentiële) wooninitiatieven
Door de samenwerking met Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest en stichting Welzijn ontstaan er kansen voor participatie in de lokale gemeenschap.

Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve directe manier zoals tijdens contacten met (zakelijke) relaties. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden.
Naast donaties van donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van organisaties als diaconieën van kerken en overige persoonlijke initiatieven. Voor de dagelijkse zaken zoals huishoudgeld, verzekeringen en energie betalen de bewoners maandelijks een bijdrage.

Beheer van fondsen en vermogen

De fondsen en vermogen worden beheerd door de Stichting WIMD. De stichting beheert de rekeningen 1285.52.557 (betaalrekening) en 3311.881.664 (spaarrekening).

Voor Ipse de Bruggen (zorgaanbieder) is een aparte rekening voor de boodschappen geopend welk door de stichting maandelijks van geld wordt voorzien.

Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, kamer van koophandel (niet meer vanaf 2013) en overige onkostendeclaraties.

Indien de stichting ophoudt te bestaan zal het overgebleven positief saldo aan een ANBI met dezelfde doelstelling besteed worden

Besteding van fondsen en vermogen

De besteding van fondsengeld en vermogen vindt plaats in overleg met het bestuur. De bestedingen hebben te maken met kosten van activiteiten gericht op het participeren van de doelgroep in de plaatselijke gemeenschap. Daarnaast is er een kleine reservepost gecreëerd voor onvoorziene uitgaven zoals vervanging inventaris. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor de huur bij leegstand na 1 maand.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, nieuwsbrieven en contactgegevens

Stichting WIMD
Kluisweer 47
3155 BJ Maasland

KvK-nummer: 27293703
Bank: Rabobank
Rekening nummer: 1285.52 .557

Fiscaalnummer: 8171.90.776

Nieuwsbrieven worden gepubliceerd via de email en in het gebouw opgehangen.

Op de website is meer informatie te vinden; zie http://www.stichtingwimd.nl.

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat:
mevrouw Moerman, info@stichtingwimd.nl of Kluisweer 47 3155 BJ te Maasland

Deze tekst kunt u hieronder als pdf document openen.
WIMD Beleidsplan

Comments are closed.