Financiële verantwoording 2012

2012 is het feitelijke begin van Woonvreugd, het woonpaviljoen voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Dit houdt in dat de bedragen op de balans en de winst- en verliesrekening voornamelijk worden gevormd door activiteiten die betrekking hadden op de inrichting van het gebouw. Vanwege dit gegeven is er ook voor gekozen om de toelichting bij deze cijfers dezelfde te laten zijn als de financiële verantwoording die naar de vermogensfondsen is gegaan.

De balans:

Balans 2012 - WIMD

De winst- en verliesrekening:

Winst- en verliesrekening 2012 - WIMD

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening WIMD

Voor u ligt de eindverantwoording van bovengenoemd project dat een onderdeel is van de realisatie van een woning voor jongvolwassenen met een beperking. Graag delen wij met u  hoe wij het project hebben ervaren, welke keuzes er tijdens het traject zijn gemaakt en op welke manier we geëindigd zijn.

Stichting WIMD heeft een inrichtingscommissie aangesteld die als doel had de inrichting van de algemene ruimtes van het wooninitiatief te verzorgen. Deze commissie heeft nauwkeurig voorwerk verricht; de wensen en eisen zijn inzichtelijk gemaakt en hiervoor zijn ook de offertes aangevraagd. Aan de hand van deze offertes is een totaalplaatje gemaakt waarna de PR commissie heeft gezorgd voor de aanvraag bij de fondsenwervers.

De sponsors en fondsverstrekkers die een toezegging hebben gedaan in dit project zijn Fonds1818, Fonds NutsOhra, het Oranjefonds, Beheerstichting Loswal “De Bonnen”, Fonds NSGK, het Delta Lloyd fonds, het Rabobank Coöperatiefonds en het VSB fonds. Daarnaast is er een eigen bijdrage geweest van de bewoners, een donatie van de Delftse IJs- en sportclub Bertus en donaties van particulieren. De uiteindelijke toezegging van de fondsen en sponsors in totaal was het totale bedrag dat wij hebben aangevraagd. Enkele fondsen hebben aangegeven bij de toezegging dat niet het gehele bedrag van tevoren gestort zou worden. Een gedeelte is als voorschot gegeven, het restant van het totale bedrag wordt uitgekeerd als het project afgerond is. In totaal betreft dit een bedrag van € 15.500.- Om deze reden is er met Woningstichting Midden-Delfland en firma ADT een afspraak gemaakt dat een gedeelte van de totale factuur wordt betaald in januari 2013 nadat we de overgebleven bedragen ontvangen hebben.

Gedurende het traject is gebleken dat het voorwerk van de inrichtingscommissie zo nauwkeurig is uitgevoerd dat er uiteindelijk weinig verschil is tussen het totale aangevraagde bedrag en het totale bestede bedrag. Op een aangevraagd bedrag van € 110.000,- is er in totaal € 110.487 uitgegeven. Dit verschil is zo klein omdat er continu aandacht is besteed aan de uitgaven. Zodra er een andere uitgave was dan begroot, hetzij een nieuwe uitgave, hetzij een grotere of kleinere, dan zijn de andere uitgaven hierop aangepast.

Wooninitiatief Midden-Delfland heel erg dankbaar dat dit project zo goed geslaagd is. De bewoners, ouders en verzorgers, gemeente en alle andere belanghebbenden zien iedere keer weer hoe goed blij de bewoners zijn met hun gezamenlijke ruimten en hier ook dankbaar gebruik van maken. Daarnaast is het ook een prachtig gebouw, zowel van binnen als van buiten. Bij de officiële opening van het gebouw is er in de toespraak van de voorzitter aandacht besteed aan alle fondsen die hier door middel van een bijdrage bij betrokken zijn.  Zij staan op de website vermeld en er is een sponsorbord in het gebouw geplaatst waar alle fondsen met logo en in kleur vermeld staan.

Namens Stichting Wooninitiatief Midden Delfland,

Jurriaan Bentvelsen                           Michiel Engelberts
Voorzitter                                               Commissielid P&R

Hieronder kunt u de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting als pdf document inzien.

Jaaroverzicht 2012 Balans en Winst & verlies
Toelichting financiele verantwoording

Comments are closed.